Przepisy dotyczące uprawnień UDT

DLACZEGO, JEŚLI CHCESZ PRACOWAĆ JAKO OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO, MUSISZ POSIADAĆ UPRAWNIENIA UDT?

Według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

 

  w § 18:

  1. a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,
  2. b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami mają „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,
  3. c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

 

Czyli oznacza to, iż osoby, które posiadają Imienne Zezwolenie wydane przez Pracodawcę:

– do dnia 31 grudnia 2004 r. mają ważne je  „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,

– do dnia 31 grudnia 2014 r.  mają ważne je „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,

– od dnia 1 stycznia 2015 r.  mają ważne je „do dnia 31 grudnia 2027 r.”

TERMINOWOŚĆ UPRAWNIEŃ:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są na czas określony: 5 lub 10 lat.

3 miesiące przed utratą ważności uprawnień należy złożyć w odpowiednim oddziale UDT WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO, którego wzór znajduje się na stronie UDT.

TRYB EGZAMINOWANIA:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych EGZAMIN przeprowadzany jest w formie pisemnej: test jednokrotnego wyboru, 15 pytań spośród których prawidłowo należy odpowiedzieć na 11. 30 minut na wypełnienie testu.

ZMIANA NAZEWNICTWA UPRAWNIEŃ:

WÓZKI
1. DAWNA KATEGORIA II WJO ma teraz nazwę:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

2. DAWNA KATEGORIA IWJO ma teraz nazwę:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia).