Strefa wiedzy

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA – OTRZYMASZ ODE MNIE PREZENT

PRZEPISY

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

TESTY SPRAWDZAJĄCE

Przepisy dotyczące uprawnień UDT

DLACZEGO, JEŚLI CHCESZ PRACOWAĆ JAKO OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO, MUSISZ POSIADAĆ UPRAWNIENIA UDT?

Według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

 

  w § 18:

  1. a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,
  2. b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami mają „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,
  3. c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

 

Czyli oznacza to, iż osoby, które posiadają Imienne Zezwolenie wydane przez Pracodawcę:

– do dnia 31 grudnia 2004 r. mają ważne je  „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,

– do dnia 31 grudnia 2014 r.  mają ważne je „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,

– od dnia 1 stycznia 2015 r.  mają ważne je „do dnia 31 grudnia 2027 r.”

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są na czas określony: 5 lub 10 lat.

3 miesiące przed utratą ważności uprawnień należy złożyć w odpowiednim oddziale UDT WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO, którego wzór znajduje się na stronie UDT.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych EGZAMIN przeprowadzany jest w formie pisemnej: test jednokrotnego wyboru, 15 pytań spośród których prawidłowo należy odpowiedzieć na 11. 30 minut na wypełnienie testu.

WÓZKI
1. DAWNA KATEGORIA II WJO ma teraz nazwę:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

2. DAWNA KATEGORIA IWJO ma teraz nazwę:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia).

Ustawy i Rozporządzenia

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym – tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 667

nowelizacja: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym Dz.U. 2018 poz. 2518

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 – uchylone z dniem 1 czerwca 2019 i zastąpione przez:

3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008 – obowiązuje od 1 czerwca 2019

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650 – uchylone z dniem 10 sierpnia 2018 r. i zastąpione przez:

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U. 2018 poz. 47 – obowiązuje od 10 sierpnia 2018 r. oraz jego nowelizacja:

5. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U. 2019 poz. 1948 – obowiązuje od 15 października 2019 r.

6. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2019 poz. 1830 – obowiązuje od 25 września 2019 r.

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) z późniejszymi zmianami:

8. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/O/D20221392.pdf)

Testy sprawdzające

Aby zobaczyć i ściągnąć test, kliknij TUTAJ.

Aby zobaczyć i ściągnąć test, kliknij TUTAJ.

Aby zobaczyć i ściągnąć test, kliknij TUTAJ.

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA?