UPRAWNIENA ENERGETYCZNE G1, G2, G3

W bogatym pakiecie profesjonalnych szkoleń z zakresu energetyki umożliwiamy zdobycie uprawnień elektrycznych G1 dla osób, których praca związana jest z obsługą i dozorem sieci elektroenergetycznych. Pracownicy zajmujący się instalacją i obsługą sieci energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło oraz wszelkich innych urządzeń biorących udział w tym procesie, potrzebują specjalnych uprawnień G2. Kolejną grupą kursantów są specjaliści od eksploatacji, instalacji i sieci gazowych, czyli wszyscy, od których wymagane są kwalifikacje G3.

Kwalifikacje elektryczne, energetyczne i gazowe

Oferta specjalistycznych szkoleń przygotowuje kursantów z zakresu obsługi, konserwacji, montażu, napraw oraz prowadzenia kontroli i pomiarów obsługiwanych sieci.

  • Uprawnienia elektryczne G1 – są dla osób, które chcą zdobyć lub przedłużyć kwalifikacje. Pozwalają na pracę przy obsłudze sieci trakcyjnych, oświetleniu miejskim, urządzeniach do elektrolizy, elektrotermicznych i zespołach prądotwórczych. Kandydaci na kursantów muszą być pełnoletni i mieć skończoną minimum szkołę średnią lub wykształcenie zawodowe kierunkowe.

  • Uprawnienia G2 są niezbędne dla pracowników, których działanie wiąże się z obsługą kotłów wodnych, parowych i turbin o mocy przekraczającej 50 kW, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, przemysłowych mechanizmów odbiorczych pary i gorącej wody, również od 50 kW, instalacji do sprężania powietrza i gazów technicznych powyżej 20 kW, sprzętu do składowania i rozładunku paliw o pojemności powyżej 100 Mg, pieców przemysłowych o mocy przekraczającej 50kW.

  • Uprawnienia G3, które można osiągnąć podczas szkolenia, to szansa na rozwój dla osób zajmujących się obsługą sieci gazowych przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przesyłaniu i zużywaniu paliw gazowych. Zdobywając uprawnienia, nabywa się kwalifikacje do pracy przy obsłudze urządzeń do produkcji paliw i generatorów gazu, a także uzdatniania i przetwarzania paliw gazowych i ich magazynowania, przy sieciach, instalacjach, turbinach, odbiornikach paliw gazowych i aparaturach kontrolno-pomiarowych.

     

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

• świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
• świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
• certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
• świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
• świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
• zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
• zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci

Uprawnienia elektryczne G1

Szkolenia elektryczne G1 dedykowane są dla osób zajmujących się Eksploatacją lub Dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji (E) i dozoru (D) następujących urządzeń:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
5. urządzenia elektrotermiczne,
6. urządzenia do elektrolizy,
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
8. elektryczna sieć trakcyjną,
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
10. aparatura kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacji, którego ważność według Ustawy Prawo Energetyczne trwa 5 lat.

Uprawnienia energetyczne G2

Szkolenia energetyczne (cieplne), dedykowane są dla osób zajmujących się Eksploatacją lub Dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Adresatami kursu są palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, hydraulicy, spawacze, pracownicy obsługujący autoklawy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji (E) i dozoru (D) następujących urządzeń:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacji, którego ważność według Ustawy Prawo Energetyczne trwa 5 lat.

Uprawnienia elektryczne G3

Szkolenia gazowe dedykowane są dla osób zajmujących się Eksploatacją lub Dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji (E) i dozoru (D) następujących urządzeń i instalacji:

1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
9. Turbiny gazowe,
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacji, którego ważność według Ustawy Prawo Energetyczne trwa 5 lat.

Uprawnienia pomiarowe

Szkolenia dedykujemy dla osób przeprowadzających okresowe kontrole instalacji i urządzań elektrycznych tzw. pomiary ochronne i odgromowe.

​ W ramach szkolenia omawiamy pełny zakres pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych, zgodnie z wymaganiami norm PN-HD 60364-6, m.in.:
• pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
• pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania ( inne nazwy: pomiary skuteczności zerowania lub pomiary impedancji pętli zwarcia),
• pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych,
• pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych,
• pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
• pomiary rezystancji uziemienia.

ZAPEWNIAMY:

✔ zajęcia z doświadczonym wykładowcą
✔ materiały szkoleniowe
✔ bezpośrednio po szkoleniu egzamin przeprowadzany przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
✔ zajęcia w przyjemnej atmosferze
✔ krótki czas oczekiwania na zaświadczenie kwalifikacyjne
✔ podniesienie kwalifikacji zawodowych

PROGRAM:

Informacja o aktualnym stanie przepisów
Rola i znaczenie instrukcji eksploatacji
Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej
Egzamin

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

✔ możliwość konsultacji z wykładowcą o długoletnim doświadczeniu w
branży energetycznej
✔ niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych przepisów
✔ GWARANCJĘ PODNIESIENIA KWALIFIKACJI
✔ po zdanym egzaminie ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

WYMAGANIA DO SZKOLENIA ONLINE

– telefon/komputer z kamerką i podłączeniem do Internetu

HARMONOGRAM szkoleń ONLINE G1/G2/G3

Szkolenia organizujemy w poniedziałki, środy i piątki od godz.16.00.
Szkolenie zakończone egzaminem.
Czas trwania szkolenia: 4 godziny

Pomiary: 26.10 godz. 12.00

Szkolenia G1/G2/G3 o godz. 16:00 w następujących dniach: 3.10, 5.10, 7.10, 10.10, 12.10, 14.10, 17.10, 19.10, 21.10, 24.10, 26.10, 28.10, 31.10.

Jeśli chcesz abyśmy zorganizowali i przeprowadzili szkolenie z egzaminem
w siedzibie Twojej Firmy, w terminie, który Tobie odpowiada, skontaktuj
się z nami.

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286

CHCESZ OTRZYMAĆ DARMOWE I WARTOŚCIOWE MATERIAŁY?