Spis treści

Urządzenia transportu bliskiego podlegają badaniom technicznym UDT. Dlatego przed przystąpieniem do eksploatacji należy zgłosić sprzęt do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie. Oprócz tego UTB podlegają również kontroli okresowej, doraźnej oraz po wystąpieniu awarii lub wypadku. Do wszystkich badań należy się odpowiednio przygotować, a w ich trakcie muszą być także obecni operatorzy, którzy ukończyli szkolenie zawodowe. Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć na ten temat.

Które urządzenia podlegają badaniom UDT?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie urządzenia transportu bliskiego podlegają badaniom UDT. Są to m.in. takie konstrukcje i pojazdy jak:

  • suwnice, wciągarki, dźwigniki,
  • żurawie wieżowe i samojezdne,
  • podesty ruchome,
  • wózki jezdniowe podnośnikowe,
  • dźwigi budowlane, osobowe i towarowe.

Każde z nich przed dopuszczeniem do ruchu musi przejść kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego w celu sprawdzenia, czy spełnia obowiązujące normy. Pozytywnie zakończone badanie odbiorcze skutkuje dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji, wpisaniem go do ewidencji, a także wydaniem księgi rewizyjnej. Inspekcja wykonywana jest w miejscu wskazanym przez eksploatującego. Należy się do niej odpowiednio przygotować i umożliwić kontrolerom swobodny dostęp do maszyn. Konieczna jest również obecność konserwatora i operatora, którzy muszą przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie uprawnień. W Strefie Szkoleń 3S mamy duże doświadczenie w zakresie przeprowadzania praktycznych szkoleń zawodowych, które pozwalają uzyskać odpowiednie kwalifikacje i zaliczenie egzaminu UDT.

Ponadto w trakcie eksploatacji UTB poddawane są badaniom okresowym, doraźnym kontrolnym i eksploatacyjnym, a w razie potrzeby również doraźnym powypadkowym i poawaryjnym. Za uchylanie się od tego obowiązku grożą przedsiębiorcy poważne konsekwencje.

Co powinieneś wiedzieć o badaniach okresowych?

Celem badania okresowego jest stwierdzenie, czy urządzenie transportu bliskiego jest w pełni sprawne oraz wdrożone zostały zalecenia z ostatniej kontroli. Inspektor UDT sprawdza również oznakowania, instrukcje i napisy ostrzegawcze, które powinny znajdować się w odpowiednich miejscach. Badania okresowe przeprowadzane są w przypadku UTB objętych pełnym dozorem technicznym, a ich terminy reguluje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 roku.

badania okresowe utb

Badania doraźne kontrolne i eksploatacyjne

Celem badań doraźnych kontrolnych jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca wdrożył zalecenia spisane podczas ostatniej kontroli. Ponadto w trakcie inspekcji urzędnik ponownie dokonuje oględzin urządzenia pod kątem prawidłowości jego działania oraz oznaczeń. Badania doraźne przeprowadzane są w przypadku UTB objętych ograniczonym dozorem technicznym w trybie określonym we wspomnianym już rozporządzeniu MPiT.

Z kolei badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadzane jest na wniosek użytkownika urządzenia transportu bliskiego. Z reguły ma ono miejsce, gdy następuje wymiana elementu urządzenia lub po jego naprawie. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy urządzenie spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i może być dopuszczone do ruchu.

Badania po awarii i wypadkach

Przeprowadzane jest na wniosek eksploatującego, gdy urządzenie uległo awarii lub nastąpił wypadek. Inspektor przeprowadza badanie polegające na ustaleniu, co było powodem zdarzenia, jaki jest stan maszyny i wydaje zalecenia odnośnie do przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności. Po upływie określonego czasu odbywa się kolejna kontrola, której celem jest weryfikacja spisanych zaleceń i nałożonych na przedsiębiorcę obowiązków.

Strefa Szkoleń 3S – praktyczne szkolenia zawodowe

Wszystkie UTB są objęte obowiązkowymi badaniami technicznymi. Dlatego, jeśli posiadasz w przedsiębiorstwie takie maszyny, pamiętaj o ciążących na Tobie obowiązkach. W trakcie takiej kontroli powinni być obecni zarówno konserwator, jak i operator urządzenia. Organizujemy szkolenia zawodowe na Śląsku, które pozwalają zdać egzamin UDT i uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Jesteśmy profesjonalistami w swojej dziedzinie, dlatego dzięki współpracy z naszą firmą, zdobędziesz wykwalifikowanych pracowników. 


The form you have selected does not exist.