Dozór techniczny to określone specjalną ustawą działania obejmujące odpowiednie funkcjonowanie urządzeń technicznych. UDT jest jednostką inspekcyjną, której dozorowi podlegają wszystkie kwestie dotyczące ich eksploatacji, modernizacji i napraw. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące pracy tej instytucji. Dowiesz się także, w jaki sposób uzyskać uprawnienia i zdać egzamin UDT. 

Spis treści

UDT – dozór techniczny, czyli co?

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa działania i korzystania z urządzeń i instalacji technicznych. Składa się na to szereg czynności związanych z zachowaniem dozoru technicznego. Jest to przede wszystkim kontrola przestrzegania przepisów UDT i BHP, a także ocena systemów dotyczących urządzeń technicznych i ich jakość. Instytucja ta prowadzi także ewidencję dopuszczonych do użytku pojazdów, sprawdza kwalifikacje pracowników obsługujących dane urządzenia. Ponadto UDT jest ważnym elementem w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego uprawnienia. 

Urządzenia podlegające pod dozór UDT

Lista urządzeń podlegających dozorowi UDT jest długa. Przede wszystkim należy wymienić tu maszyny wykorzystywane do przemieszczania ładunków lub osób w ograniczonym zasięgu (między innymi: wciągarki, wyciągi towarowe, schody ruchome, suwnice, żurawie, dźwigniki) oraz urządzenia ciśnieniowe (kotły parowe, zbiorniki na gaz skroplony, cysterny, rurociągi), a także linie kolejowe, podesty ruchome, urządzenia załadowcze i układnie torów. Do głównych kwestii dotyczących dozoru zalicza się:

  • dozór napraw i modernizacji wymienionych urządzeń technicznych;
  • badanie urządzeń w fazie ich użytkowania;
  • kontrola nad wytwarzaniem urządzeń podlegających dozorowi oraz uprawnienia zakładów związane z tą kwestią;
  • poświadczenie kwalifikacji pracowników obsługujących i konserwujących, dotyczące spawania, zgrzewania, lutowania, przeróbki plastycznej, naprawy, modernizacji;
  • uznawanie laboratoriów zajmujących się badaniami niszczącymi i nieniszczącymi wytwarzanych, montowanych i naprawianych urządzeń;
  • planowanie programów szkoleń dla osób prowadzących konserwacje oraz obsługujących maszyny.

Egzamin UDT powinien być poprzedzony praktycznym szkoleniem zawodowym, które pozwoli na wnikliwe poznanie wszystkich zagadnień, które mogą pojawić się na teście. 

egzamin-udt-wozek-widlowy

Formy dozoru technicznego

Dozór techniczny urządzeń prowadzony jest przed UDT w trzech formach:

  • Dozór techniczny pełny – obejmujący badanie odbiorcze przeprowadzane na urządzeniach gotowych do pracy przed pierwszym wydaniem decyzji pozwalającej na eksploatację urządzeń na terenie RP. Ta forma dozoru obejmuje także badania okresowe oraz badania doraźne.
  • Dozór techniczny ograniczony – zawiera badanie odbiorcze urządzeń gotowych do pracy przed pierwszym wydaniem decyzji o eksploatacji, a także badania doraźne zgłoszone przez właściciela urządzenia, badania kontrolne w określonych terminach oraz kontrole działania poawaryjnego lub powypadkowego.
  • Dozór techniczny uproszczony – ta forma dozoru nie wymaga badań technicznych trakcie eksploatacji, a jedynie przed pierwszym wydaniem decyzji. 

Po każdym badaniu inspektor UDT sporządza protokół, który określa decyzję dopuszczenia lub wstrzymania urządzenia z eksploatacji. Dzieje się tak w momencie stwierdzenia nieprawidłowości lub zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Szkolenia i poświadczanie kwalifikacji

Zaświadczenie kwalifikacji wydawane jest dla osób na podstawie pozytywnego egzaminu państwowego. Sprawdza on wiedzę teoretyczną i umiejętności obsługi wybranych maszyn. Do przeprowadzenia egzaminu istotne jest złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. Dla przykładu każdy operator wózka powinien posiadać zaświadczenie, które potwierdza zdany egzamin UDT. Praktyczne szkolenia zawodowe oferowane przez Strefę Szkoleń 3S pozwalają na zapoznanie się z wszystkimi normami i warunkami dozoru technicznego oraz właściwym wykonywaniem czynności związanych z obsługą urządzeń.

Przygotuj się na egzamin UDT ze Strefą Szkoleń 3S!

Szkolenia zawodowe to podstawa powodzenia podczas egzaminu UDT. Strefa Szkoleń 3S oferuje kursy obejmujące przygotowanie teoretyczne, a także zajęcia praktyczne z obsługi wybranych urządzeń technicznych na terenie Śląska. Odwiedź stronę internetową i poznaj szczegóły oferty. 

The form you have selected does not exist.