Najnowsze rozporządzenie dotyczące energetycznych świadectw kwalifikacyjnych wprowadziło kilka ważnych zmian dla osób, które wykonują prace związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Poznaj poprawki i wybierz praktyczne szkolenie zawodowe, by nie mieć problemu z egzaminem.

Spis treści

Nowe rozporządzenie – co się zmieniło?

Aktualne rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wprowadziło szereg zmian, które wiążą się z szeroko pojętymi podstawami certyfikacji pracowników tego sektora.

Najważniejsza reforma w tym akcie prawnym dotyczy osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Osoby te na stanowiskach eksploatacji powinny wykazać się następującą widzę teoretyczną i praktyczną w zakesie:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;

Świadectwo kwalifikacyjne: sprawdź, jakie dokumenty potwierdzą posiadaną wiedzę

Aby potwierdzić posiadaną wiedzę osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji I sieci powinna mieć świadectwa I certyfikaty, które potwierdzą kwalifikacje w tej dziedzinie. Rozporządzenie wymienia następujące dokumenty:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.

Co więcej, rozporządzenie uwzględnia również inne zaświadczenia, takie jak:

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Kiedy i jak często sprawdzać kwalifikacje

Istnieją dwa przypadki, w których pracodawca wnioskuje o sprawdzenie kompetencji pracownika:

 • zatrudniony w ciągu kolejnych pięciu lat nie wykonywał praktycznych obowiązków w tym zakresie,
 • doszło do zmiany parametrów lub przebudowy systemów związanych z urządzeniami, instalacjami lub sieciami.

Osoby, które wykonują zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci na rzecz konsumentów, mikroprzedsiębiorców lub klientów z sektora MSP – powinny zdawać egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego co pięć lat. Praktyczne szkolenia zawodowe mogą być nieocenioną pomocą w bezproblemowym zdaniu egzaminu ustnego.

Świadectwo kwalifikacyjne

Proces składania wniosku

Pierwszym krokiem do sprawdzenia kwalifikacji jest złożenie wniosku w odpowiednim miejscu. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • u pracodawcy (o ile w miejscu pracy funkcjonuje komisja kwalifikacyjna),
 • w stowarzyszeniu naukowo-technicznym (przy którym istnieje komisja o odpowiednim zakresie uprawnień).

Firma szkoleniowa, która wykonuje szkolenia i przygotowuje do egzaminu również może przekazać Twój wniosek. Zgłoś się do Strefy Szkoleń 3S, a my zajmiemy się resztą!

Każda komisja egzaminacyjna ma swoje wzory wniosków. Oprócz najważniejszych informacji, jak imię, nazwisko, PESEL, adres i e-mail, we wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej. Do wniosku należy dołączyć wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych oraz potwierdzenie opłaty za egzamin (zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.).

Wniosek egzaminacyjny należy złożyć przez firmę szkoleniową lub bezpośrednio do komisji egzaminacyjnej. Osoby, które zdecydowały się na praktyczne szkolenia zawodowe przed przystąpieniem do egzaminu, zaczynają je odpowiednio wcześniej.

Egzamin sprawdzający kwalifikacje

Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej, a w jego trakcie 3-osobowa komisja zadaje pytania, sprawdzając zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę zdającego. Możliwe jest także przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej.

Strefa Szkoleń 3S zaprasza na szkolenia!

Zdanie egzaminu potwierdzającego kompetencje do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci to wymóg do dalszej pracy zarobkowej. Każdy, kto chce się kompleksowo do niego przygotować, powinien rozważyć praktycznej szkolenia zawodowe. Udział w nich zapewnia profesjonalne przygotowanie do egzaminu ustnego, a także poszerzenie kompetencji oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy.

The form you have selected does not exist.